This bra:

SAM_6482.jpg

This sweatband:

SAM_6487.jpg

These menu-fans:

SAM_6546.JPG

This heat-exhaustion:

SAM_6605.JPG

This fanny pack:

SAM_6565.jpg

These bodies:

SAM_6531.JPG

These shorts:

SAM_6656.JPG

This attitude:

SAM_6717.jpg

This tank:

SAM_6529.JPG

These sunglasses:

SAM_6578.JPG

This underwear:

SAM_6637.JPG

This girl:

SAM_6765.JPG

This expression:

SAM_6653.JPG

This hot sauce:

SAM_6755.JPG