Broadway Performance Hall

1625 Broadway

325-3113

Metro routes 7-11, 43, 60

Cinerama

2100 Fourth Ave, 441-3653

Metro routes 1-5, 19, 24,

26, 28, 33, 98

Egyptian

801 E Pine St

323-4978, 325-6828

Metro routes 7-11, 43, 60

Harvard Exit

807 E Roy St

323-8986, 633-3353

Metro routes 7, 9, 14, 60

Pacific Place Cinemas

600 Pine St

652-2404

Metro routes 7, 10, 14, 43

Paramount

911 Pine St

467-5510

Metro routes 7, 10, 71-73